سرور مجازی 1024 ایران
شروع از 45,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 2048 ایران
شروع از 65,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 3072 ایران
شروع از 90,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 4096 ایران
شروع از 120,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 6144 ایران
شروع از 160,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 8192 ایران
شروع از 200,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 12288 ایران
شروع از 270,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 16384 ایران
شروع از 350,000 تومان ماهانه
سرور مجازی 24576 ایران
شروع از 500,000 تومان ماهانه