سرور اختصاصی ایران EA16
640,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران EB24
720,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران EC32
790,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران ED48
1,000,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران EE64
1,350,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران BA32
920,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران BB48
1,050,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران BC64
1,450,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران BC+64
1,250,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران BD72
1,750,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران BE128
3,800,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران - استورج SA16
680,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران - استورج SB16
980,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران - استورج SC24
1,700,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران - استورج SD24
2,200,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران - استورج SE32
3,700,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی ایران - استورج SF32
4,800,000 تومان ماهانه