میزبانی وب دایرکت ادمین 100 مگابایت
شروع از 59,000 تومان شش ماهه
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


100 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود پست الکترونیک
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود دامنه های جانشین
نامحدود پارک دامین
نامحدود دامنه اضافه
دایرکت ادمین  کنترل پنل
میزبانی وب دایرکت ادمین 200 مگابایت
شروع از 79,000 تومان شش ماهه
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


200 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود پست الکترونیک
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود دامنه های جانشین
نامحدود پارک دامین
نامحدود دامنه اضافه
دایرکت ادمین  کنترل پنل
میزبانی وب دایرکت ادمین 500 مگابایت
شروع از 149,000 تومان شش ماهه
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTPنامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
دامنه های جانشین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دامنه اضافه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
میزبانی وب دایرکت ادمین 1 گیگابایت
شروع از 179,000 تومان شش ماهه
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTPنامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
دامنه های جانشین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دامنه اضافه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
میزبانی وب دایرکت ادمین 5 گیگابایت
شروع از 229,000 تومان شش ماهه
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTPنامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
دامنه های جانشین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دامنه اضافه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
میزبانی وب دایرکت ادمین 10 گیگابایت
شروع از 249,000 تومان شش ماهه
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


فضا 10000مگابایت
پهنای باند نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTPنامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
دامنه های جانشین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دامنه اضافه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین