خدمات WHMCS

پکیج فارسی ساز کامل WHMCS

فارسی سازی و راستچین سازی کامل مدیریت
فارسی سازی و راستچین سازی کامل بخش کاربری
فارسی سازی و راستچین سازی تمام قالب های ایمیل
راستچین سازی سبدهای خرید
شمسی سازی بخش صورت حساب، سرویس و فاکتورهای مشتریان
قالب بخش کاربری اصلاح، فارسی و راستچین شده

فارسی ساز ایمیل WHMCS

فارسی و راستچین سازی ایمیل های مدیریت
فارسی و راستچین سازی ایمیل های بخش کاربری
فارسی سازی کامل عناوین در بخش مدیریت

قالب پیش فرض مدیریت WHMCS

فارسی و راستچین سازی ایمیل های مدیریت
فارسی و راستچین سازی ایمیل های بخش کاربری
فارسی سازی کامل عناوین در بخش مدیریت

پکیج بهینه سازی WHMCS
افزونه مدیریت پروژه WHMCS