خدمات پشتیبانی

سرویس پایه

ارسال 5 مطلب
رفع 2 خطای احتمالی سایت
پشتیبانی تلفنی
بروزرسانی سیستم
تعریف 10 ایمیل جدید
500 مگابایت فضای پشتیبانی
بهینه سازی سایت (1بار)
رفع ساسپندی (3 مورد)
دفعات بکاپ (3 مورد)

سرویس پیشرفته

ارسال 20 مطلب
رفع 8 خطای احتمالی سایت
پشتیبانی تلفنی
بروزرسانی سیستم
تعریف 50 ایمیل جدید
2000 مگابایت فضای پشتیبانی
بهینه سازی سایت (2بار)
رفع ساسپندی (6 مورد)
دفعات بکاپ (6 مورد)
اعمال تغییرات در سیستم (1مورد)

سرویس حرفه ایی

ارسال 50 مطلب
رفع 15 خطای احتمالی سایت
پشتیبانی تلفنی
بروزرسانی سیستم
تعریف 500 ایمیل جدید
8000 مگابایت فضای پشتیبانی
بهینه سازی سایت (2بار)
رفع ساسپندی (10 مورد)
دفعات بکاپ (12 مورد)
اعمال تغییرات در سیستم (3مورد)
ارائه آموزش در محل (2مورد)