نمایندگی هاست دایرکت ادمین 10 گیگابایت
15,000 تومان ماهانه
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 120 گیگابایت
130,000 تومان ماهانه
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 20 گیگابایت
29,000 تومان ماهانه
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 200 گیگابایت
192,900 تومان ماهانه
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 40 گیگابایت
49,000 تومان ماهانه
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 5 گیگابایت
8,000 تومان ماهانه
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 80 گیگابایت
92,000 تومان ماهانه