سرور اختصاصی آمریکا DA-1-HP Proliant
1,285,200 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-2-HP Proliant
856,800 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-3-HP Proliant
942,500 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-INTEL
685,400 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-1-Supermicro
856,800 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-2-Supermicro
856,800 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-3-Supermicro
599,800 تومان ماهانه
سرور اختصاصی آمریکا DA-4-Supermicro
428,400 تومان ماهانه