میزبانی ایمیل

میزبانی ایمیل ۱

فضا 250 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
تعداد اکانت 10 عدد
دامنه های قابل میزبانی 1 عدد

میزبانی ایمیل 2

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد اکانت 20 عدد
دامنه های قابل میزبانی 1 عدد

میزبانی ایمیل 3

فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد اکانت 50 عدد
دامنه های قابل میزبانی 2 عدد

میزبانی ایمیل 4

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد اکانت 50 عدد
دامنه های قابل میزبانی 2 عدد

میزبانی ایمیل 5

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
تعداد اکانت 100 عدد
دامنه های قابل میزبانی 3 عدد

میزبانی ایمیل 6

فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود
دامنه های قابل میزبانی 5 عدد