سرور مجازی 1024 ایران
Akár 45,000 تومان havonta
سرور مجازی 2048 ایران
Akár 65,000 تومان havonta
سرور مجازی 3072 ایران
Akár 90,000 تومان havonta
سرور مجازی 4096 ایران
Akár 120,000 تومان havonta
سرور مجازی 6144 ایران
Akár 160,000 تومان havonta
سرور مجازی 8192 ایران
Akár 200,000 تومان havonta
سرور مجازی 12288 ایران
Akár 270,000 تومان havonta
سرور مجازی 16384 ایران
Akár 350,000 تومان havonta
سرور مجازی 24576 ایران
Akár 500,000 تومان havonta