سرور مجازی 1024 ایران
Sadəcə.. 45,000 تومان monthly
سرور مجازی 2048 ایران
Sadəcə.. 65,000 تومان monthly
سرور مجازی 3072 ایران
Sadəcə.. 90,000 تومان monthly
سرور مجازی 4096 ایران
Sadəcə.. 120,000 تومان monthly
سرور مجازی 6144 ایران
Sadəcə.. 160,000 تومان monthly
سرور مجازی 8192 ایران
Sadəcə.. 200,000 تومان monthly
سرور مجازی 12288 ایران
Sadəcə.. 270,000 تومان monthly
سرور مجازی 16384 ایران
Sadəcə.. 350,000 تومان monthly
سرور مجازی 24576 ایران
Sadəcə.. 500,000 تومان monthly