هاست ویندوز 500 مگابایت
7,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز 1 گیگابایت
12,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز 2 گیگابایت
18,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز 5 گیگابایت
27,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز 10 گیگابایت
33,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز 15 گیگابایت
42,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز 20 گیگابایت
55,000 تومان ماهانه