میزبانی وب دانلود دایرکت ادمین دانلود

در صورت پرداخت یکساله امکان ثبت یک دامین IR رایگان برای مشتریان گرامی امکان پذیر می باشد.

میزبانی وب دانلود 10 گیگابایت
 • ۱۰۰00 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود دامنه های جانشین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
میزبانی وب دانلود 100 گیگابایت
 • ۱۰۰۰00 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود دامنه های جانشین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
میزبانی وب دانلود 15 گیگابایت
 • ۱۵۰00 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود دامنه های جانشین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
میزبانی وب دانلود 25 گیگابایت
 • ۲۵۰00 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود دامنه های جانشین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
میزبانی وب دانلود 50 گیگابایت
 • ۵۰۰00 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود دامنه های جانشین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه