میزبانی وب دایرکت ادمین 100 مگابایت
شروع از 59,000 تومان شش ماهه
  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


  100 مگابایت فضا
  نامحدود پهنای باند
  نامحدود پست الکترونیک
  نامحدود تعداد اکانت FTP
  نامحدود تعداد دیتابیس
  نامحدود دامنه های جانشین
  نامحدود پارک دامین
  نامحدود دامنه اضافه
  دایرکت ادمین  کنترل پنل
میزبانی وب دایرکت ادمین 200 مگابایت
شروع از 79,000 تومان شش ماهه
  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


  200 مگابایت فضا
  نامحدود پهنای باند
  نامحدود پست الکترونیک
  نامحدود تعداد اکانت FTP
  نامحدود تعداد دیتابیس
  نامحدود دامنه های جانشین
  نامحدود پارک دامین
  نامحدود دامنه اضافه
  دایرکت ادمین  کنترل پنل
میزبانی وب دایرکت ادمین 500 مگابایت
شروع از 149,000 تومان شش ماهه
  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


  فضا 500 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  پست الکترونیک نامحدود
  تعداد اکانت FTPنامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  دامنه های جانشین نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  دامنه اضافه نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
میزبانی وب دایرکت ادمین 1 گیگابایت
شروع از 179,000 تومان شش ماهه
  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


  فضا 1000 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  پست الکترونیک نامحدود
  تعداد اکانت FTPنامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  دامنه های جانشین نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  دامنه اضافه نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
میزبانی وب دایرکت ادمین 5 گیگابایت
شروع از 229,000 تومان شش ماهه
  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


  فضا 5000 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  پست الکترونیک نامحدود
  تعداد اکانت FTPنامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  دامنه های جانشین نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  دامنه اضافه نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
میزبانی وب دایرکت ادمین 10 گیگابایت
شروع از 249,000 تومان شش ماهه
  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا


  فضا 10000مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  پست الکترونیک نامحدود
  تعداد اکانت FTPنامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  دامنه های جانشین نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  دامنه اضافه نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین